NYMODERNISM

Blogg om vetenskap och kultur

Livet, universum och allting: När slumpen skördar ordning

Fredagens understreckare hos Svenska Dagbladet ställer en gammal knäckfråga på sin spets: Formas våra tankar, handlingar och attityder av logiska och rationella lagar? Om man antar att den psykologiska processen är rationell, menar man naturligtvis inte att allt en människa tänker sig fram till och gör är förnuftigt — personen kan ju vara felaktigt informerad, sakna nödvändiga kunskaper eller ha begränsad logisk förmåga, för att ta några exempel. I ett sådant sammanhang skulle varje tanke formas enligt en rationell linje, men ändå kunna leda fel, till ett ologiskt eller oförnuftigt resultat.

Detta lär vara en ganska gängse uppfattning. Men det leder till ett problem, som essän i SvD har fokus på: Hur förklarar man då fenomenet med självbedrägeri?

Den vanliga lögnen kan enkelt förklaras: Genom att vilseleda andra, skaffar man sig själv fördelar. Men förklaringsmodellen blir problematisk när det handlar om att ljuga om sig själv, för att vilseleda det egna jaget. Essän visar att det är möjligt att skapa sådana modeller, men att de inte heller blir särskilt övertygande.

*
MASKINMÄNNISKAN SOM INTE FINNS

För min del verkar tanken på de "rationella" tankeprocesserna vara en kvarleva från ett gammalt mekanistiskt synsätt. Visst kan vi fortfarande jämföra kroppens organ med maskindelar utan att det blir direkt fel: Ämnesomsättningen har likheter med hur en motor omvandlar bränsle (föda) till energi och arbete; ögats konstruktion kan med fördel jämföras med en kamera, skelettet och musklerna samverkar enligt hävstångsprincipen och så vidare. Men maskinjämförelsen blir haltande på ett mikroskopiskt plan. Processerna i en cell handlar mer om kemiska och termodynamiska omvandlingar, nervimpulserna och i förlängningen tankeprocesserna är elektrokemiska till sin natur, och DNA är molekyler i gränslandet mellan kemi och fysikens atomvärld. Medan 1600-talets René Descartes ansåg att alla kroppsliga processer kunde förstås enligt maskinmetaforer, argumenterade 1700-talets Julien Offray De La Mettrie för att också vår hjärna lyder mekaniska principer, och närmast kan liknas vid ett självjusterande urverk. Vi vet nu att dessa jämförelser bara är meningsfulla i begränsad omfattning.

Paradoxalt nog biter sig maskinjämförelsen fast inom just psykologin, och förstärktes när den elektroniska kalkylatorn uppfanns i slutet av Andra världskriget; sedan dess jämförs hjärnan regelbundet med datorer. En dator är en sofistikerad maskin, som bearbetar information längst en helt rationell linje, i likhet med den tidigare nämnda uppfattningen om de "rationella" tankeprocesserna. Inte heller en dator levererar alltid korrekta resultat, och det av samma anledning som anses styra våra slutsatser och handlingar på villovägar: Resultatet blir fel ifall den inmatade informationen är felaktig eller bristfällig.

Ändå är de enklaste datorerna långt överlägsna den mänskliga hjärnan när det gäller ren logik — och även den mest avancerade dator är långt underlägsen den mänskliga hjärnan när det kommer till dynamiskt tänkande, omdöme och kreativitet. Det är något som haltar i jämförelsen.

*
TANKEFÖRMÅGAN OCH DEN BLINDA SLUMPEN

Jag tror helt enkelt inte att vårt tänkande är i grunden rationellt styrt. Och det gör jag genom att ansluta mig till B. F. Skinners uppfattning. Han ansåg att våra tankar och handlingar formas av en trial-and-error-process. Vår mänskliga tankeförmåga är en vidareutveckling av djurens förmåga att lära in nya beteenden, genom att pröva sig fram i omgivningen. Ursprungligen finns ingen riktning eller mål i en tankeprocess, utan den är helt slumpmässig. Men genom att stötas och blötas med sinnesintryck, lärdomar och erfarenheter, blir de mest ändamålsenliga tankeimpulserna spontant "utvalda". Dessa utvalda tankeimpulser eller mogna "tankar" kan sedan utvecklas och förfinas genom ytterligare urvalsprocess. Kanske är det just en trial-and-error-process på avancerad nivå vi hänger oss åt, när vi funderar över ett problem och prövar olika antaganden i huvudet. 

Skinner tillhörde som bekant den behavioristiska skolan. Innan honom hade John B. Watson förklarat inlärning och inlärda beteendemönster utifrån Pavlovs experiment med inlärda reflexer hos hundar; Watson ansåg alltså att hjärnan var ett intrikat system av just sådana blinda reflexer. Skinner gick dock ett steg längre och förklarade våra inre tankeprocesser enligt samma reflexmässiga reaktioner, där tankeprocesserna betraktades som ett "inre beteende" som i likhet med andra beteenden formas av trial-and-error-principen. Den gamla anklagelsen att behavioristerna förnekade att människan tänker är alltså en myt, i alla fall när det gäller behaviorismens blomstringsperiod i och med E. F. Skinner. Det var Watson som inte kom tillrätta med vårt tänkande och därför hävdade att det var en illusion. Ifall tankeprocesserna därmed är helt passiva och inte styrs av vår fria vilja, är en annan gammal knäckfråga som jag väljer att inte bekymra mig om här och nu.

Trial-and-error lanserades som grundläggande inlärningsprincip av psykologen Edward Thorndike. Skinner insåg att principen passade smidigt ihop med behaviorismen och övertog idén i en omarbetad form. Det är egentligen samma princip som styr den biologiska evolutionen; det handlar i båda fallen om en slumpgenererade urvalsprocess. Den biologiska evolutionen visar upp "intelligens" i så motto att den leder till fysiska förändringar och lösningar på problem som organismen har i kampen för tillvaron.

En konventionell dator är inte konstruerad med trial-and-error som grundläggande princip, men den används ofta som modell inom forskningen kring artificiell intelligens. Det går att virtuellt simulera processen i en konventionell dator, och efterhand som datorernas kapacitet växer kanske sådana program kan tävla med högre djurs hjärnor och våra egna. En enkel trial-and-error-funktion ingår dock redan
som komponent i många datorprogram, exempelvis när man spelar schack eller luffarschack mot sin hemdator; programmet lär sig stegvis vilka drag och strategier som är fördelaktiga och blir bättre och bättre som motspelare.

*
SJÄLVBEDRÄGERIET ÄR ÄNDAMÅLSENLIGT

Om trial-and-error verkligen är den grundläggande principen hos tankeprocesserna, kan man rimligtvis inte hävda att de är rationellt grundade; det är på sin höjd resultatet av processen som är rationellt, i betydelsen ändamålsenlig. Likaväl som den biologiska evolutionen selekterar fram en fysisk anpassning eftersom den är ändamålsenlig, och ett djur lär sig ett beteende av samma anledning, kommer vi i våra tankeprocesser fram till en ändamålsenlig slutsats eller attityd.

På så sätt löser sig problemet med självbedrägeriet automatiskt: Vi lurar ibland oss själva, eftersom det är ändamålsenligt — med andra ord för att vi tjänar på det. Om vi inte har erfarenheten av att självbedrägerier är till vår nackdel, är det inget som hindrar oss från att hänge oss åt det. Självbedrägeriet skyddar oss från smärtsamma insikter; och det leder ofta till att vi också lurar andra att tro det vi tror om oss själva.

*
EN AUTISTISK DATORHJÄRNA

Jag antar att den logik vi använder oss av när vi tänker i allmänhet är inlärd. Det är möjligt att det också finns en begränsad medfödd förmåga till logiskt och rationellt tänkande i våra hjärnor, på samma sätt som logiken är hårdkodad i en dator. Det borde vara enkelt för evolutionen att åstadkomma. Den förmågan kan vara förstärkt och dominerande vid autism eller Aspergers. Med tanke på att en dator bara ger korrekt resultat ifall den inmatade informationen är korrekt, är beteendemönstret hos dessa människor inte nödvändigtvis mer ändamålsenligt än hos folk i allmänhet — snarare tvärtom.

De experimentella psykologerna Daniel Kahneman och Amos Tversky har visat att människans förmåga att tänka logiskt och rationellt är långt sämre än vi i allmänhet tror, och de utförde ändå sina experiment på akademiker och studenter. Kanske behöver vi trots allt inte vara alltför pessimistiska över den insikten, eftersom alternativet skulle vara att vi hade en "datorhjärna" som gjorde oss alla till autister. Med tanke på savantsyndromet skulle det ge många av oss förmågan att registrera en enorm mängd information och att blixtsnabbt i huvudet räkna ut Pi till trettio decimaler, men inte ens det skulle göra livet lättare att leva. Människor med autism är handikappade jämfört med oss.

*
EN KATTS PRIVATA LIV

Djur, speciellt däggdjur, har något slags tankeprocesser men uppenbarligen inte mycket till logiskt och abstrakt tänkande. Deras tankeprocesser är sannolikt ett associativt flöde av känslor, intuitioner och minnesbilder.

En orm har mycket begränsade sådana tankeprocesser, en fågel mer avancerade med större känslospektrum. Och de "högre" däggdjuren bör stå oss själva ganska nära när det gäller flödet av känslor, intuitioner och minnesbilder. De beteenden som ett djur blivit betingade till, upplever djuret självt i form av känslor och intuitioner — katten "känner" att en viss man är bra att gå fram till, eftersom den mannen tidigare varit vänlig och givit honom mat. Katten "känner" också att det inte är bra att jaga igelkottar, eftersom den tidigare stuckit tassen på ett sådant djur. Däremot har djuret antagligen mycket svårt att förstå att allt som har samma spetsiga form som en pigg hos igelkotten kommer att stickas. Katten måste först pröva att gå igenom en törnrosbuske; den förstår inte att också törnrostaggarna sticks bara genom att se att busken har taggar.

*
KARL POPPER OCH DESCARTES "METODISKA TVIVEL"

[Karl Poppers falsifikation har likheter med Descartes "metodiska tvivel" — vi sluter oss till det som är sant eller rimligt genom att ifrågasätta uppfattningar; "Att tänka är att tvivla", som Descartes formulerade det. Ju mindre anledning vi har att betvivla något, desto mer försanthåller vi det. Popper jämförde själv sin teori om falsifikation med biologisk evolution och naturligt urval, och andra forskare har pekat ut överensstämmelserna mellan Poppers teori och Skinners. Den vetenskapliga metoden kan betraktas som en formalisering av det kognitiva tillvägagångssätt som människan använder vid allt kunskapssökande. / Texten under konstruktion]

*
SLUMPEN BAKOM SJÄLVORGANISERANDE SYSTEM

[Trial-and-error ligger till grund för den biologiska evolutionen, djurens inlärning av beteenden och människans tankeprocesser. Medan vi kan förstå tankeprocesserna genom en slumpgenererad urvalsprocess, finns det också forskare som beskriver tankeprocesserna som ett fall av självorganisation. Det finns ingen uppenbar anledning till att dessa två modeller skulle motsäga varandra. Det är möjligt att det termodynamiska fenomenet med självorganisation kan härledas ur en slumpgenererad urvalsprocess. Principen är i så fall universell; och det är möjligt att all ordning eller struktur i universum härstammar från den. Trial-and-error blir naturens ordnande princip. / Texten under konstruktion.]

/ Rickard Berghorn

Single Post Navigation

5 thoughts on “Livet, universum och allting: När slumpen skördar ordning

 1. Intressant. Nä, vi är inte så rationella, däremot rationaliserande.

 2. Förnuftigt ? Vi borde avstå från kärnkraft … nästa år 2012 då det sker ”Solstorm” med all säkerhet (har ägt rum var 11 år) och koppartrådar (samhällen hänger just på dessa trådar) kan smälta och orsaka större katastrof än Tsunami i Japan !
  Det är inte lätt att vara förnuftig !

 3. Administrator on said:

  Just det, jagvet. Inga koppartrådar kommer att smälta nästa år.

  De som undrar över den tramsiga kommentaren, kan upplysas om att VoFare av någon anledning surfat hit från VoFs forum under eftermiddagen. En av fördelarna med WordPress/Blogsome är att man ser varifrån besökarna kommer.

 4. Om koppartrådar smälter nästa år … nåognstans på jorden beror på solens aktiviteter, solfläckar … vilka kan jämföras med en miljon atombomber!
  Jag tror inte att solen kommer att fråga dig om den får Plasmautbrott eller inte. Jag tror mera på Illustrerad Vetenskap som grundar sin uppfattning på statistik !
  Förra gången blev 6 miljoner människor utan ström i Canada !

 5. Administrator on said:

  Där bekräftade han till och med själv att han är VoFare. Nästa trams blir raderat.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s